Prices for apartments in Kyiv

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 27.0 98.6 1 200.0 2.05 37.5 140.7 1 200.0 2.00 50.0 212.8 4 500.0 2.00 1.82
Darnytskyi district 47.0 93.0 149.0 1.93 59.2 77.2 95.0 1.16 58.0 102.3 155.0 1.02 1.43
Bortnychi - - - - - - - - 68.0 96.4 130.0 0.89 0.89
Kharkivskyi masyv 52.0 66.0 100.0 1.59 59.0 87.1 160.0 1.21 60.0 89.6 150.0 1.09 1.38
Nova Darnytsia - - - - 59.2 77.2 95.0 1.16 58.0 102.3 155.0 1.02 1.09
Osokorky 47.0 93.0 149.0 1.93 62.0 125.6 245.0 1.76 65.0 159.2 480.0 1.59 1.69
Pozniaky 27.0 84.1 1 200.0 1.79 37.5 114.0 1 200.0 1.60 50.0 162.2 4 500.0 1.54 1.52
Desnianskyi district 55.0 62.0 80.0 1.33 47.0 73.9 125.0 1.13 54.0 84.5 155.0 1.03 1.09
Bykivnia (Desn.) - - - - 47.0 73.9 125.0 1.13 - - - - 1.13
Lisovyi - - - - - - - - 54.0 71.7 115.0 1.03 1.03
Troieshchyna 55.0 62.0 80.0 1.33 47.0 73.2 125.0 1.13 54.0 84.5 155.0 1.03 1.09
Dniprovskyi district 35.0 71.0 94.0 1.88 55.0 71.2 87.0 1.46 69.0 82.7 107.0 1.31 1.53
Berezniaky - - - - 47.0 107.1 170.0 1.66 70.0 145.0 340.0 1.56 1.61
DVRZ - - - - - - - - 60.0 86.2 100.0 0.93 0.93
Komsomolskyi masyv 35.0 85.7 165.0 1.78 40.0 104.4 220.0 1.51 55.0 126.4 589.0 1.43 1.48
Livoberezhnyi masyv 58.0 88.0 125.0 1.90 78.5 114.1 170.0 1.65 70.0 181.3 589.0 1.80 1.73
Mykilska Slobidka 35.0 86.5 165.0 1.89 58.2 117.1 220.0 1.69 71.0 132.2 278.0 1.36 1.67
Rusanivka - - - - 55.0 71.2 87.0 1.46 69.0 82.7 107.0 1.31 1.39
Sotsmistechko 35.0 71.0 94.0 1.88 40.0 82.7 158.0 1.41 57.0 135.4 265.0 1.55 1.56
Stara Darnytsia - - - - 48.0 66.8 84.0 1.30 63.0 101.4 175.0 1.26 1.28
Voskresenka - - - - 55.0 94.8 130.0 1.61 55.0 106.7 200.0 1.33 1.47
Holosiivskyi district 57.0 64.7 83.5 1.38 71.0 95.0 130.0 1.44 80.0 138.6 228.0 1.46 1.82
Demiivka 49.0 81.9 136.0 1.84 52.0 120.1 365.0 1.68 76.0 190.0 360.0 1.82 2.01
Feofaniia 57.0 64.7 83.5 1.38 71.0 95.0 130.0 1.44 92.0 119.6 145.0 1.20 1.58
Holosiivo 49.0 85.6 250.0 1.84 55.0 106.7 199.0 1.74 63.0 142.8 300.0 1.54 1.71
Holosiivskyi (center) 49.0 133.2 250.0 2.53 44.5 169.3 491.5 2.39 57.0 237.7 950.0 2.19 2.40
Koncha-Zaspa - - - - - - - - 160.0 197.9 240.0 1.62 1.62
Mysholovka - - - - 62.0 68.3 95.0 1.05 57.0 122.7 190.0 1.35 1.20
Saperna Slobidka 49.0 84.8 250.0 1.82 44.5 92.5 140.0 1.44 64.0 172.0 330.0 1.74 1.71
Teremky-1 55.0 74.8 137.0 1.86 58.0 103.8 168.0 1.52 80.0 138.6 228.0 1.46 1.62
Teremky-2 - - - - - - - - 68.0 133.3 280.0 1.43 1.43
Universytetske mistechko 58.0 77.2 88.0 1.77 87.0 130.3 170.0 1.90 135.0 179.6 235.0 1.84 1.93
Obolonskyi district 42.5 78.5 150.0 1.73 60.9 71.2 97.0 0.91 55.5 76.2 110.0 0.97 1.56
Kurenivka (Obolonsʹkyy) 47.0 58.5 75.0 1.10 60.9 71.2 97.0 0.91 - - - - 1.01
Minskyi masyv 42.5 67.1 80.0 1.67 46.0 97.2 380.0 1.38 75.0 104.3 145.0 1.19 1.42
Obolon 56.0 109.9 150.0 2.45 55.0 158.6 380.0 2.12 55.5 168.7 549.0 1.64 2.02
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 55.5 76.2 110.0 0.97 0.97
Vyshhorodskyi masyv 42.5 78.5 150.0 1.73 53.0 70.6 125.0 1.14 - - - - 1.43
Pecherskyi district 65.0 155.6 500.0 3.01 63.0 205.0 1 200.0 2.94 110.0 690.6 3 540.0 4.21 3.25
Chorna hora 75.5 133.2 210.0 2.70 70.0 248.8 1 200.0 2.67 120.0 312.4 490.0 3.00 2.96
Lypky - - - - 63.0 205.0 1 200.0 2.94 110.0 690.6 3 540.0 4.21 4.11
Pechersk 61.0 152.1 1 200.0 2.83 70.0 227.2 1 035.9 2.40 80.0 422.2 4 500.0 2.84 3.29
Pecherskyi (center) 65.0 155.6 500.0 3.01 59.0 223.5 1 200.0 3.02 64.5 365.8 4 500.0 3.06 3.19
Verkhnia Telychka 90.0 122.6 195.0 2.29 59.0 163.1 1 200.0 2.07 140.0 286.1 808.5 2.30 2.85
Podilskyi district 48.0 62.9 135.0 1.35 57.0 82.9 150.0 1.24 74.0 111.9 200.0 1.21 1.81
Kurenivka 70.0 85.3 98.0 2.13 - - - - 50.0 130.6 450.0 1.46 1.83
Mostytskyi 48.0 62.9 135.0 1.35 57.0 82.9 150.0 1.24 74.0 111.9 200.0 1.21 1.26
Nyvky (Podilʹsʹkyy) - - - - - - - - 63.0 103.9 135.0 1.32 1.32
Podil 44.3 88.0 175.0 1.88 55.0 137.7 390.0 2.15 85.0 210.2 450.0 2.21 2.09
Rybalskyi Ostriv 89.0 127.4 155.0 2.56 110.0 139.2 187.0 2.03 127.0 181.5 252.5 2.11 2.27
Vitriani Hory 58.0 93.1 165.0 1.65 59.5 117.5 170.0 1.65 64.0 168.4 285.0 1.68 1.66
Vynohradar - - - - - - - - 75.0 101.8 130.0 1.15 1.15
Shevchenkivskyi district 59.4 77.7 99.0 2.26 60.0 89.8 150.0 1.55 70.0 146.0 330.0 1.72 1.97
Lukianivka 66.0 99.5 179.0 2.16 54.5 110.9 168.0 1.95 71.3 183.2 489.0 1.80 1.78
Nyvky 59.4 77.7 99.0 2.26 60.0 89.8 150.0 1.55 - - - - 1.91
Shevchenkivskyi (KPI) 40.0 103.1 300.0 2.05 59.0 123.8 280.0 1.89 70.0 146.0 330.0 1.72 1.88
Shevchenkivskyi (center) 57.0 107.9 300.0 2.19 50.0 159.1 600.0 2.32 58.0 269.8 1 450.0 2.38 2.55
Syrets 40.0 100.4 182.6 1.92 50.0 103.4 155.0 1.79 - - - - 1.85
Tatarka 59.0 69.4 105.0 1.66 62.0 93.9 157.0 1.41 65.0 121.5 210.0 1.27 1.45
Solomianskyi district 59.0 87.7 150.0 1.98 63.0 116.9 165.0 1.81 56.5 144.6 300.0 1.48 1.58
Chokolivka 37.3 72.2 150.0 1.56 49.0 80.0 135.0 1.28 58.0 96.8 199.0 1.29 1.38
Kadetskyi Hai - - - - 42.0 114.9 299.0 1.61 92.0 110.2 120.0 1.19 1.40
Karavaievi Dachi - - - - 65.0 84.8 110.0 1.20 - - - - 1.38
Oleksandrivska Slobidka 36.5 76.5 150.0 1.62 42.0 92.4 155.0 1.50 55.0 147.6 500.0 1.43 1.52
Pervomaiskyi - - - - 57.0 97.1 220.0 1.66 56.0 173.2 450.0 1.69 1.60
Shuliavka (Solom.) 55.4 81.7 119.0 1.65 61.0 102.3 250.0 1.48 56.5 144.6 300.0 1.48 1.54
Solomianka 55.0 100.9 150.0 2.17 57.0 144.2 299.0 1.90 55.0 185.4 500.0 1.81 1.92
Vidradnyi 39.5 81.4 106.0 1.83 42.0 106.5 299.0 1.59 55.0 87.5 175.0 1.20 1.54
Zaliznychnyi - - - - 130.0 151.6 158.8 1.38 139.0 236.6 393.5 1.43 1.53
Zhuliany 59.0 87.7 150.0 1.98 63.0 116.9 165.0 1.81 - - - - 1.89
Sviatoshynskyi district 48.0 71.6 137.0 1.57 43.0 80.8 130.0 1.27 78.0 110.5 150.0 1.37 1.36
Akademmistechko - - - - 55.0 85.5 135.0 1.30 59.0 134.1 360.0 1.38 1.34
Bilychi 48.0 71.6 137.0 1.57 - - - - 55.0 113.4 360.0 1.23 1.33
Borshchahivka 27.0 70.4 137.0 1.56 43.0 80.8 130.0 1.27 60.0 103.9 199.0 1.15 1.27
Halahany 55.0 79.4 95.0 1.93 62.8 101.3 135.0 1.53 78.0 110.5 150.0 1.37 1.61
Novobilychi 59.0 63.4 75.0 1.30 58.0 74.4 91.0 1.10 68.0 94.5 130.0 1.18 1.20
Sviatoshyn 48.0 73.1 137.0 1.63 43.0 85.2 130.0 1.31 55.0 116.8 280.0 1.37 1.44

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate