Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 24.4 86.5 378.7 1.73 27.5 118.1 1 500.0 1.62 37.0 166.2 3 540.0 1.62 1.48
Darnytskyi district 37.0 56.8 78.0 1.27 55.0 68.8 95.0 1.00 48.0 86.7 140.0 0.94 1.09
Bortnychi - - - - 60.0 76.2 95.0 0.91 55.9 88.0 120.0 0.79 0.85
Kharkivskyi masyv - - - - 41.0 85.1 340.0 1.18 42.0 76.3 130.0 0.93 0.97
Nova Darnytsia 37.0 56.8 78.0 1.27 55.0 68.8 95.0 1.00 48.0 86.7 140.0 0.94 1.02
Osokorky 34.9 79.0 163.0 1.60 42.0 96.9 340.0 1.35 55.0 114.3 350.0 1.20 1.32
Pozniaky 34.9 70.1 163.0 1.42 48.6 85.5 192.0 1.17 42.0 104.6 350.0 1.09 1.16
Desnianskyi district 39.5 56.8 65.0 1.15 32.0 69.5 127.0 1.05 41.5 75.3 185.0 0.89 0.99
Lisovyi - - - - 39.9 71.1 110.0 1.08 41.5 69.5 99.0 0.99 1.04
Troieshchyna 39.5 56.8 65.0 1.15 32.0 69.5 127.0 1.05 41.5 75.3 185.0 0.89 0.97
Dniprovskyi district 28.0 70.4 150.0 1.47 49.0 82.8 160.0 1.31 46.0 110.9 319.0 1.29 1.23
Berezniaky 55.0 66.9 95.0 1.28 40.0 80.2 169.0 1.29 46.0 110.9 319.0 1.29 1.29
DVRZ - - - - 42.0 65.2 76.0 0.94 42.0 70.4 100.0 0.78 0.86
Komsomolskyi masyv 44.0 56.0 70.0 1.19 56.5 79.4 133.2 1.07 42.0 109.3 550.0 1.32 1.15
Livoberezhnyi masyv 45.0 80.5 95.0 1.60 42.0 124.1 330.0 1.70 55.0 203.3 550.0 1.79 1.60
Mykilska Slobidka 42.0 79.3 135.0 1.56 48.9 81.9 200.0 1.19 42.0 121.4 550.0 1.22 1.40
Raiduzhnyi - - - - - - - - 53.0 65.2 75.0 0.97 0.97
Rusanivka - - - - - - - - 58.0 70.3 87.0 1.04 1.04
Sotsmistechko 28.0 70.4 150.0 1.47 49.0 82.8 160.0 1.31 55.0 109.7 220.0 1.27 1.28
Stara Darnytsia 55.0 60.1 75.0 1.06 32.5 78.7 330.0 1.05 58.0 78.7 175.0 0.99 0.99
Voskresenka 28.0 57.9 66.0 1.29 32.5 77.7 130.0 1.17 57.0 89.2 165.0 1.09 1.18
Holosiivskyi district 46.0 65.9 87.5 1.28 67.5 91.3 160.0 1.51 60.0 101.5 200.0 1.36 1.44
Bahrynova Hora - - - - - - - - 59.5 96.1 148.0 1.18 1.18
Demiivka 40.0 89.3 162.2 1.64 55.0 150.6 360.0 1.74 55.1 210.8 499.0 1.93 1.79
Feofaniia - - - - - - - - 69.5 106.7 155.0 1.16 1.16
Holosiivo 32.3 68.2 95.0 1.52 39.0 89.2 180.0 1.37 55.0 127.6 500.0 1.31 1.42
Holosiivskyi (center) 32.3 106.3 223.0 2.14 39.0 143.4 360.0 1.99 41.0 202.9 950.0 1.87 1.95
Korchuvate - - - - - - - - 60.0 101.5 200.0 1.36 1.36
Mysholovka 46.0 65.9 87.5 1.28 55.0 77.9 120.0 1.14 60.0 112.1 190.0 1.24 1.22
Saperna Slobidka 55.0 72.0 81.0 1.44 67.5 91.3 160.0 1.51 60.0 142.4 330.0 1.38 1.35
Teremky-1 32.9 57.3 75.0 1.25 55.0 78.4 215.0 1.15 55.0 84.2 165.0 0.96 1.06
Teremky-2 60.0 77.6 100.0 1.54 55.0 100.1 165.0 1.39 55.0 106.4 250.0 1.21 1.38
Obolonskyi district 46.0 63.7 82.0 1.33 56.0 80.3 150.0 1.08 44.0 117.9 650.0 1.28 1.51
Minskyi masyv 46.0 63.7 82.0 1.33 56.0 80.3 150.0 1.08 44.0 117.9 650.0 1.28 1.23
Obolon 39.0 87.3 180.0 1.74 37.0 126.7 350.0 1.81 44.0 170.2 650.0 1.62 1.86
Priorka (Obolonsky district) - - - - 39.0 60.9 90.0 1.02 55.0 69.5 85.0 0.92 1.28
Pecherskyi district 50.2 113.1 210.0 1.92 47.9 84.5 101.0 1.18 85.0 112.2 165.0 1.52 2.80
Chorna hora - - - - 47.9 84.5 101.0 1.18 85.0 112.2 165.0 1.52 1.35
Lypky 63.0 123.9 280.0 2.72 65.0 188.6 495.0 2.83 100.0 673.4 3 540.0 4.31 3.87
Pechersk 41.5 143.7 378.7 2.61 54.0 196.2 462.8 2.46 70.0 279.8 3 000.0 2.31 2.93
Pecherskyi (center) 41.5 121.0 378.7 2.34 47.9 183.3 750.0 2.38 37.0 272.2 3 540.0 2.31 2.62
Verkhnia Telychka 50.2 113.1 210.0 1.92 55.0 116.3 410.0 1.37 60.0 232.4 715.4 1.90 1.88
Zvirynets - - - - - - - - 100.0 497.8 805.0 2.89 3.48
Podilskyi district 51.0 72.7 100.0 1.43 29.0 108.1 1 500.0 1.51 59.8 217.5 1 300.0 1.95 1.45
Kurenivka - - - - 59.0 75.0 93.0 1.21 60.0 95.0 180.0 1.07 1.14
Mostytskyi 36.5 52.5 65.0 1.23 59.0 77.2 115.0 1.03 59.0 84.1 125.0 1.03 1.10
Podil 55.0 118.4 160.0 2.48 55.0 141.6 350.0 2.04 59.8 217.5 1 300.0 1.95 1.95
Rybalskyi Ostriv 36.5 76.9 160.0 1.58 27.5 116.8 1 500.0 1.64 50.0 141.9 1 300.0 1.41 1.54
Vitriani Hory 51.0 72.7 100.0 1.43 29.0 108.1 1 500.0 1.51 55.0 121.9 285.0 1.26 1.40
Vynohradar - - - - - - - - 55.0 80.7 150.0 0.98 0.96
Shevchenkivskyi district 57.0 87.4 190.0 1.75 55.0 112.3 270.0 1.50 55.0 139.1 499.0 1.36 1.59
Lukianivka 57.0 87.4 190.0 1.75 55.0 112.3 270.0 1.50 55.0 139.1 499.0 1.36 1.49
Nyvky 30.0 64.4 88.0 1.36 38.0 87.3 250.0 1.38 64.0 110.3 349.0 1.25 1.33
Shevchenkivskyi (KPI) 42.0 72.0 150.0 1.45 57.0 101.6 280.0 1.52 53.5 119.0 345.0 1.37 1.39
Shevchenkivskyi (center) 25.5 82.1 190.0 1.73 46.0 156.4 1 500.0 2.11 60.0 225.4 1 000.0 2.01 2.13
Shuliavka (Shevch.) 56.0 83.8 125.0 1.80 65.0 151.8 235.0 2.03 53.5 187.1 1 000.0 1.73 1.85
Syrets 25.5 69.2 105.0 1.49 37.0 94.6 170.0 1.33 59.0 100.2 320.0 1.15 1.36
Tatarka 46.5 73.8 110.0 1.64 37.0 107.8 1 500.0 1.56 65.0 140.9 400.0 1.33 1.43
Solomianskyi district 24.4 81.3 378.7 1.57 65.0 99.9 120.0 1.25 37.0 130.3 620.0 1.27 1.30
Chokolivka 26.5 58.6 99.0 1.43 37.0 75.8 120.0 1.19 48.0 110.4 250.0 1.17 1.26
Kadetskyi Hai 33.3 35.5 37.8 0.90 30.0 88.9 278.0 1.20 37.0 116.6 620.0 1.20 1.10
Karavaievi Dachi - - - - 65.0 99.9 120.0 1.25 62.0 88.3 120.0 0.99 1.12
Oleksandrivska Slobidka - - - - 54.7 117.1 220.0 1.49 37.0 130.3 620.0 1.27 1.31
Pervomaiskyi 42.5 83.4 119.0 1.41 30.0 73.5 278.0 1.23 59.0 120.4 229.0 1.36 1.33
Shuliavka (Solom.) 48.0 78.0 130.0 1.54 55.9 81.7 160.0 1.37 65.0 128.8 250.0 1.31 1.32
Solomianka 24.4 81.3 378.7 1.57 55.0 125.5 278.0 1.69 45.0 165.4 620.0 1.57 1.54
Vidradnyi 48.0 61.6 78.0 1.18 30.0 66.9 110.0 1.10 37.0 91.5 165.0 1.08 1.12
Zaliznychnyi - - - - 105.3 143.4 158.8 1.39 149.3 233.8 393.5 1.45 1.34
Sviatoshynskyi district 30.0 64.0 105.0 1.40 60.0 86.6 139.0 1.30 44.0 92.9 360.0 1.08 1.08
Akademmistechko - - - - 35.0 86.8 130.0 1.19 56.0 105.8 360.0 1.16 1.15
Bilychi - - - - 60.0 86.6 139.0 1.30 44.0 92.9 360.0 1.08 1.08
Borshchahivka 24.4 62.9 110.0 1.26 27.5 74.1 140.0 1.06 44.0 83.7 185.0 1.03 1.07
Halahany - - - - 60.0 76.7 92.0 1.23 63.5 80.1 100.0 0.99 1.11
Novobilychi - - - - 41.0 53.1 62.0 0.84 45.0 76.9 130.0 0.94 0.89
Sviatoshyn 30.0 64.0 105.0 1.40 55.7 84.1 140.0 1.17 57.0 106.8 300.0 1.18 1.13

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate