Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 23.5 88.0 373.2 1.76 30.0 117.3 1 500.0 1.60 37.0 164.5 3 540.0 1.60 1.51
Darnytskyi district 26.5 55.6 78.0 1.25 58.0 72.0 89.0 0.86 56.7 81.4 117.0 0.78 1.10
Bortnychi - - - - 58.0 72.0 89.0 0.86 56.7 81.4 117.0 0.78 0.82
Kharkivskyi masyv - - - - 41.9 84.7 215.0 1.17 55.0 79.6 135.0 0.97 1.01
Nova Darnytsia 26.5 55.6 78.0 1.25 41.9 70.1 110.0 0.99 45.0 85.8 140.0 0.90 1.00
Osokorky 26.5 78.4 159.0 1.60 55.0 92.1 215.0 1.32 55.0 118.4 350.0 1.23 1.35
Pozniaky 37.0 69.9 149.0 1.43 55.0 87.4 165.0 1.19 45.0 106.8 350.0 1.10 1.17
Desnianskyi district 28.8 55.6 65.0 1.13 34.5 69.6 127.0 1.05 38.0 75.1 185.0 0.89 0.98
Bykivnia (Desn.) - - - - - - - - 38.0 75.0 185.0 0.90 0.90
Lisovyi - - - - 35.5 65.4 94.0 1.03 38.0 71.0 95.0 1.01 1.02
Troieshchyna 28.8 55.6 65.0 1.13 34.5 69.6 127.0 1.05 38.0 75.1 185.0 0.89 0.97
Dniprovskyi district 50.0 67.8 95.5 1.52 49.0 83.8 158.0 1.25 56.0 65.6 75.0 0.97 1.26
Berezniaky 45.0 64.9 90.0 1.29 40.0 80.5 169.0 1.27 46.0 111.2 350.0 1.28 1.28
DVRZ - - - - - - - - 42.0 70.2 100.0 0.79 0.79
Komsomolskyi masyv 44.0 55.3 70.0 1.17 50.0 84.6 133.2 1.11 55.0 109.8 300.0 1.32 1.15
Livoberezhnyi masyv 46.5 73.8 95.0 1.53 63.0 125.3 330.0 1.66 60.0 231.1 599.0 2.05 1.68
Mykilska Slobidka 28.0 72.6 150.0 1.47 48.9 84.7 200.0 1.24 42.0 120.5 599.0 1.25 1.42
Raiduzhnyi - - - - - - - - 56.0 65.6 75.0 0.97 0.97
Rusanivka - - - - - - - - 55.0 68.6 87.0 1.04 1.04
Sotsmistechko 50.0 67.8 95.5 1.52 49.0 83.8 158.0 1.25 55.0 113.4 230.0 1.28 1.29
Stara Darnytsia 29.0 56.8 75.0 1.02 38.0 70.4 105.0 0.90 46.0 77.6 175.0 0.97 0.97
Voskresenka 28.0 56.0 66.0 1.27 38.0 81.0 330.0 1.14 59.0 91.3 165.0 1.13 1.18
Holosiivskyi district 32.9 59.2 75.0 1.33 55.0 76.6 215.0 1.20 55.0 79.5 165.0 0.92 1.50
Demiivka 40.0 86.3 215.0 1.58 55.0 132.7 360.0 1.52 55.0 196.5 499.0 1.83 1.70
Feofaniia - - - - - - - - 70.0 100.2 125.0 1.16 1.16
Holosiivo 32.3 76.6 255.0 1.61 39.0 89.8 180.0 1.42 55.0 135.9 500.0 1.38 1.47
Holosiivskyi (center) 55.0 117.2 255.0 2.32 39.0 142.9 360.0 1.98 48.0 207.8 950.0 1.89 2.08
Mysholovka 53.0 65.9 87.5 1.28 55.0 81.5 120.0 1.18 60.0 113.3 190.0 1.24 1.23
Saperna Slobidka 60.0 71.7 81.0 1.49 73.0 92.0 150.0 1.52 60.0 135.8 330.0 1.37 1.36
Teremky-1 32.9 59.2 75.0 1.33 55.0 76.6 215.0 1.20 55.0 79.5 165.0 0.92 1.19
Teremky-2 57.0 78.5 99.0 1.59 52.0 89.7 165.0 1.27 55.0 94.2 250.0 1.10 1.32
Obolonskyi district 42.5 85.6 180.0 1.77 37.0 125.1 350.0 1.80 55.0 182.7 650.0 1.69 1.50
Minskyi masyv 42.5 71.3 180.0 1.47 55.0 79.0 150.0 1.09 45.0 127.5 650.0 1.33 1.30
Obolon 42.5 85.6 180.0 1.77 37.0 125.1 350.0 1.80 55.0 182.7 650.0 1.69 1.81
Priorka (Obolonsky district) 59.0 68.2 95.0 1.49 37.0 52.8 77.0 0.88 57.0 69.8 85.0 0.91 1.27
Pecherskyi district 37.0 126.1 373.2 2.44 47.9 183.9 800.0 2.42 37.0 271.8 3 540.0 2.31 2.83
Chorna hora - - - - 47.9 80.5 101.0 1.18 62.0 102.8 159.0 1.44 1.31
Lypky 75.9 149.0 280.0 3.13 70.0 216.0 800.0 2.97 110.0 644.8 3 540.0 4.14 3.93
Pechersk 41.5 149.6 373.2 2.62 55.0 191.0 462.8 2.45 67.0 282.7 1 055.0 2.34 2.96
Pecherskyi (center) 37.0 126.1 373.2 2.44 47.9 183.9 800.0 2.42 37.0 271.8 3 540.0 2.31 2.67
Verkhnia Telychka 43.0 97.6 230.0 1.73 55.0 119.5 399.0 1.40 60.0 246.4 715.4 1.99 1.91
Zvirynets - - - - - - - - 100.0 499.1 805.0 2.90 3.49
Podilskyi district 23.5 78.3 352.2 1.60 55.0 68.1 85.0 0.91 55.0 86.9 150.0 1.06 1.46
Kurenivka - - - - 59.0 73.6 93.0 1.20 60.0 91.5 125.0 1.02 1.11
Mostytskyi 36.5 53.4 65.0 1.21 55.0 68.1 85.0 0.91 55.0 83.5 132.0 1.02 1.05
Podil 64.0 121.0 160.0 2.49 55.0 140.1 350.0 2.04 60.0 212.1 1 300.0 1.97 1.91
Rybalskyi Ostriv 23.5 78.3 352.2 1.60 - - - - 50.0 142.4 1 300.0 1.44 1.52
Vitriani Hory 51.0 71.1 101.0 1.42 30.0 112.1 1 500.0 1.57 55.0 136.9 290.0 1.37 1.46
Vynohradar - - - - - - - - 55.0 86.9 150.0 1.06 1.06
Shevchenkivskyi district 23.5 87.8 190.0 1.81 57.0 158.1 1 500.0 2.11 50.5 139.8 280.0 1.31 1.62
Lukianivka 25.0 97.1 190.0 1.87 53.0 113.7 270.0 1.53 55.0 137.2 499.0 1.35 1.55
Nyvky - - - - 38.0 80.0 107.0 1.17 64.0 94.5 190.0 1.10 1.14
Shevchenkivskyi (KPI) 41.0 74.2 125.0 1.59 57.0 99.1 280.0 1.55 53.5 122.8 345.0 1.40 1.48
Shevchenkivskyi (center) 23.5 87.8 190.0 1.81 57.0 158.1 1 500.0 2.11 70.0 225.7 1 000.0 2.03 2.14
Shuliavka (Shevch.) 56.0 85.0 125.0 1.81 65.0 159.8 235.0 2.33 50.5 184.8 1 000.0 1.71 1.95
Syrets 23.5 75.3 125.0 1.59 40.0 87.9 156.0 1.26 55.0 105.4 320.0 1.20 1.38
Tatarka 45.0 69.7 87.0 1.56 38.0 113.7 1 500.0 1.58 50.5 139.8 280.0 1.31 1.41
Solomianskyi district 33.3 35.2 37.8 0.89 105.3 143.4 158.8 1.39 48.0 105.0 250.0 1.13 1.28
Chokolivka 29.0 59.0 98.0 1.40 32.4 76.4 120.0 1.14 48.0 105.0 250.0 1.13 1.22
Kadetskyi Hai 33.3 35.2 37.8 0.89 32.4 79.4 278.0 1.06 37.0 111.2 500.0 1.18 1.04
Karavaievi Dachi - - - - 65.0 95.0 120.0 1.24 60.0 86.2 112.7 1.02 1.17
Oleksandrivska Slobidka - - - - 58.0 119.9 220.0 1.50 56.5 134.4 320.0 1.27 1.30
Pervomaiskyi 42.5 88.3 119.0 1.41 37.0 66.5 135.0 1.18 59.0 109.3 229.0 1.28 1.29
Shuliavka (Solom.) 52.0 83.6 130.0 1.59 57.0 87.4 150.0 1.36 53.0 123.1 240.0 1.28 1.34
Solomianka 23.5 83.4 373.2 1.60 34.0 116.9 278.0 1.57 37.0 149.5 500.0 1.44 1.47
Vidradnyi 26.0 64.1 88.0 1.38 34.0 70.1 130.0 1.15 37.0 94.4 500.0 1.07 1.20
Zaliznychnyi - - - - 105.3 143.4 158.8 1.39 149.3 233.8 393.5 1.45 1.33
Sviatoshynskyi district 27.0 62.5 134.0 1.21 55.7 84.1 140.0 1.16 54.0 105.4 300.0 1.16 1.10
Akademmistechko - - - - 35.0 89.2 160.0 1.21 56.0 108.6 360.0 1.20 1.18
Bilychi - - - - 60.0 94.1 139.0 1.24 44.0 96.6 360.0 1.09 1.09
Borshchahivka 27.0 63.2 134.0 1.21 35.0 75.5 160.0 1.05 44.0 83.4 185.0 1.03 1.06
Halahany - - - - 60.0 74.9 92.0 1.20 63.5 98.8 135.0 1.20 1.20
Novobilychi - - - - 55.0 64.1 90.0 0.91 45.0 77.2 130.0 0.93 0.92
Sviatoshyn 27.0 62.5 134.0 1.21 55.7 84.1 140.0 1.16 54.0 105.4 300.0 1.16 1.12

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate