Prices for apartments in Kiev

Статистика цен
district 1 roomed 2 roomed 3 roomed stat_table_all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 24.4 94.8 500.0 1.93 39.0 133.9 6 930.0 1.83 45.0 178.0 3 540.0 1.71 1.64
Darnytskyi district 47.3 82.4 165.0 1.73 55.0 71.7 87.0 0.99 45.0 102.4 515.0 1.02 1.23
Bortnychi - - - - 55.0 71.7 87.0 0.99 45.0 102.4 515.0 1.02 1.00
Kharkivskyi masyv 55.0 69.5 86.0 1.35 57.0 88.5 160.0 1.25 56.0 91.4 140.0 1.07 1.18
Nova Darnytsia - - - - 58.0 68.3 85.0 0.97 45.0 91.1 155.0 0.94 0.93
Osokorky 47.3 82.4 165.0 1.73 53.0 100.3 236.0 1.49 58.0 142.5 525.0 1.44 1.50
Pozniaky 26.5 74.2 165.0 1.50 53.0 95.4 236.0 1.31 55.0 123.2 525.0 1.23 1.34
Desnianskyi district 39.5 59.2 78.0 1.26 45.0 69.2 125.0 1.09 53.0 78.4 200.0 0.95 1.05
Bykivnia (Desn.) - - - - - - - - 51.0 77.3 200.0 0.96 0.96
Lisovyi 35.0 54.8 78.0 1.20 - - - - 51.0 70.9 105.0 1.02 1.11
Troieshchyna 39.5 59.2 78.0 1.26 45.0 69.2 125.0 1.09 53.0 78.4 200.0 0.95 1.04
Dniprovskyi district 45.0 72.0 160.0 1.61 53.0 66.6 87.0 1.25 55.0 62.0 80.0 0.83 1.35
Berezniaky - - - - - - - - 55.0 159.2 450.0 1.63 1.51
DVRZ - - - - - - - - 60.0 80.1 100.0 0.86 0.86
Komsomolskyi masyv 45.0 71.4 108.5 1.45 82.5 105.2 128.0 1.42 50.0 108.5 300.0 1.40 1.34
Livoberezhnyi masyv 55.0 67.1 110.0 1.42 71.0 130.9 315.0 1.69 60.0 211.9 550.0 1.87 1.62
Mykilska Slobidka 47.0 78.6 160.0 1.66 57.0 91.8 220.0 1.35 45.0 115.7 550.0 1.25 1.52
Raiduzhnyi - - - - - - - - 55.0 62.0 80.0 0.83 0.83
Rusanivka - - - - 53.0 66.6 87.0 1.25 - - - - 1.25
Sotsmistechko 45.0 72.0 160.0 1.61 42.0 83.4 158.0 1.35 62.0 128.6 220.0 1.41 1.35
Stara Darnytsia - - - - 55.0 70.1 105.0 0.97 56.0 87.2 175.0 0.98 0.98
Voskresenka - - - - 42.0 88.1 315.0 1.33 45.0 82.2 145.0 1.13 1.23
Holosiivskyi district 64.5 80.2 100.0 1.50 62.0 97.4 170.0 1.43 160.0 201.3 240.0 1.68 1.69
Demiivka 32.0 97.0 225.0 1.81 68.0 144.2 335.0 1.83 60.0 230.2 745.0 2.00 1.93
Feofaniia - - - - 71.8 87.1 115.0 1.33 80.0 115.8 137.0 1.09 1.21
Holosiivo 55.0 65.5 95.0 1.96 55.0 102.3 190.0 1.80 58.0 134.5 500.0 1.51 1.76
Holosiivskyi (center) 32.0 101.3 327.8 2.07 52.0 161.5 540.0 2.13 55.0 223.2 950.0 2.03 2.24
Koncha-Zaspa - - - - - - - - 160.0 201.3 240.0 1.68 1.68
Mysholovka - - - - 60.0 80.7 120.0 1.12 - - - - 1.12
Saperna Slobidka 64.5 80.2 100.0 1.50 62.0 97.4 170.0 1.43 57.0 151.4 330.0 1.49 1.47
Teremky-1 32.9 62.3 98.0 1.53 52.0 79.6 125.0 1.23 55.0 91.6 950.0 1.05 1.34
Teremky-2 - - - - 58.0 102.9 165.0 1.86 58.0 110.1 230.0 1.25 1.55
Universytetske mistechko 60.0 76.2 110.0 1.70 62.5 107.4 189.0 1.64 80.0 169.0 299.0 1.73 1.69
Obolonskyi district 46.0 73.7 145.0 1.60 47.0 91.2 130.0 1.20 55.0 128.8 580.0 1.38 1.71
Minskyi masyv 46.0 73.7 145.0 1.60 47.0 91.2 130.0 1.20 55.0 128.8 580.0 1.38 1.39
Obolon 46.0 95.9 145.0 2.09 47.0 136.3 495.0 1.89 55.0 198.1 580.0 1.83 2.01
Priorka (Obolonsky district) - - - - - - - - 57.0 79.1 114.0 1.11 1.11
Vyshhorodskyi masyv 32.4 82.8 145.0 1.78 47.0 124.3 495.0 1.72 - - - - 1.75
Pecherskyi district 48.0 147.8 500.0 2.74 55.0 207.9 500.0 2.67 58.0 315.0 1 500.0 2.73 2.89
Chorna hora - - - - 114.9 129.3 197.0 1.67 99.9 175.3 350.0 2.09 1.88
Lypky 62.0 113.3 180.0 2.85 85.0 225.4 700.0 3.24 120.0 651.6 3 540.0 4.05 3.88
Pechersk 55.0 143.0 281.0 2.48 65.0 247.1 920.8 2.56 58.0 331.6 3 540.0 2.59 3.06
Pecherskyi (center) 48.0 147.8 500.0 2.74 55.0 207.9 500.0 2.67 58.0 315.0 1 500.0 2.73 2.73
Verkhnia Telychka 48.0 120.7 500.0 2.15 55.0 167.0 920.8 2.02 65.0 213.6 661.5 1.80 2.14
Podilskyi district 36.0 69.5 170.0 1.55 55.0 82.5 120.0 1.27 74.0 101.5 215.0 1.09 1.62
Kurenivka - - - - 39.0 64.0 85.0 1.16 57.0 89.6 153.3 1.03 1.27
Mostytskyi 36.0 69.5 170.0 1.55 55.0 82.5 120.0 1.27 74.0 101.5 215.0 1.09 1.30
Podil 55.9 96.1 170.0 2.04 60.0 156.3 405.0 2.19 70.0 198.1 1 300.0 2.01 2.09
Rybalskyi Ostriv 36.0 77.5 170.0 1.64 68.5 163.5 6 930.0 2.40 107.0 145.9 275.0 1.64 1.89
Vitriani Hory - - - - 39.0 131.0 6 930.0 1.76 55.0 163.2 285.0 1.62 1.57
Vynohradar - - - - - - - - 64.0 102.8 134.0 1.14 1.14
Shevchenkivskyi district 55.0 73.2 89.5 2.13 39.0 155.5 600.0 2.22 65.0 255.8 968.0 2.29 1.85
Lukianivka 24.4 90.9 500.0 1.95 55.0 132.0 250.0 1.75 67.0 169.4 399.0 1.63 1.76
Nyvky 55.0 73.2 89.5 2.13 39.0 84.1 160.0 1.50 60.5 116.0 230.0 1.39 1.80
Shevchenkivskyi (KPI) 64.0 85.7 123.0 1.74 63.0 122.5 300.0 1.77 60.0 132.7 230.0 1.61 1.71
Shevchenkivskyi (center) 56.0 93.0 155.0 2.13 39.0 155.5 600.0 2.22 65.0 255.8 968.0 2.29 2.40
Shuliavka (Shevch.) - - - - - - - - 60.0 188.5 450.0 1.90 1.90
Syrets - - - - 55.0 103.2 160.0 1.63 55.0 105.8 215.0 1.32 1.47
Tatarka 58.0 79.5 105.0 1.95 49.0 82.8 160.0 1.28 55.0 178.4 968.0 1.72 1.56
Solomianskyi district 57.5 76.4 113.0 1.75 53.0 73.2 120.0 1.25 55.0 183.4 500.0 1.68 1.42
Chokolivka 57.5 76.4 113.0 1.75 53.0 73.2 120.0 1.25 56.0 80.6 165.0 1.06 1.35
Kadetskyi Hai - - - - - - - - 83.0 102.2 135.0 1.10 1.10
Karavaievi Dachi - - - - 62.5 91.5 110.0 1.18 65.0 104.0 150.0 1.11 1.22
Oleksandrivska Slobidka 34.0 80.5 155.0 1.65 45.0 99.7 278.0 1.43 48.0 130.4 500.0 1.24 1.37
Pervomaiskyi - - - - 55.0 84.4 210.0 1.51 48.0 118.0 295.0 1.30 1.36
Shuliavka (Solom.) 39.9 73.9 120.0 1.52 55.0 83.0 160.0 1.31 65.0 161.7 400.0 1.58 1.44
Solomianka 37.0 97.3 155.0 1.86 55.0 130.0 278.0 1.77 55.0 183.4 500.0 1.68 1.75
Vidradnyi - - - - 55.0 78.2 120.0 1.19 59.0 106.3 200.0 1.18 1.19
Zaliznychnyi - - - - 99.0 139.3 153.3 1.34 143.3 235.4 390.0 1.47 1.41
Zhuliany 43.0 85.7 153.0 1.89 65.0 96.9 180.0 1.63 - - - - 1.76
Sviatoshynskyi district 24.4 66.6 130.5 1.34 52.0 95.8 143.0 1.32 55.0 120.7 280.0 1.37 1.18
Akademmistechko - - - - 55.0 84.5 130.0 1.26 63.0 128.0 360.0 1.37 1.19
Bilychi - - - - - - - - 59.5 94.8 200.0 1.06 1.08
Borshchahivka 24.4 66.6 130.5 1.34 55.0 82.6 120.0 1.20 53.0 96.1 360.0 1.15 1.16
Halahany - - - - 60.0 79.9 115.0 1.33 - - - - 1.33
Novobilychi - - - - 52.0 75.2 90.0 1.06 65.0 92.2 130.0 1.11 1.08
Sviatoshyn - - - - 52.0 95.8 143.0 1.32 55.0 120.7 280.0 1.37 1.35

Park Lane Real Estate Agency Services

Real Estate Sale:   buy an apartment   |   sale of houses   |   buy a land plot   |   sale of offices

Real Estate Rent:   apartments for rent   |   rent of houses   |   office rent

To Real Estate Owners:   sell real estate   |   rent real estate   |   assessment of real estate